به سوى معرفت ۳۸: اکمال دین در غدیر، حقیقتى انکار ناپذیر

kashan38