به سوى معرفت ۴۲: استهزاء و آزار پیامبر و اهل بیت ‏علیهم السلام، این است دلیل تبرّى

kashan42