به سوى معرفت ۶۰: امیرالمؤمنین علیه ‏السلام، دربندگى، برترین در مظلومیّت، پیش ‏ترین

kashan60