به سوى معرفت ۷۸، حدیث غدیر استوار و تردید ناپذیر(۲)

kashan78