به سوى معرفت ۸۹: غضب خدا، ناشى از خشم صدیقه کبرى علیهاالسلام

kashan89