به سوى معرفت۸۱: صحابىِ داناتر از نبى صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله‏ وسلم !!

kashan81