به سوى معرفت۸۳: اجتهاد اصحاب برترست و مُصاب !!

kashan83