به سوى معرفت۸۵: غیرتى بیشتر از صاحب خُلق عظیم صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله‏ وسلم

kashan85