به سوی معرفت ۱۶: وفات، نوعی دیگر از حیات

kashan16