ایام فاطمیه، فرصت تولی و تبری

ایام فاطمیه، هم فرصت تولّی است و هم تبرّی. فرصتی است تا بتوانیم پستی‌ها، قدرت‌طلبی‌ها و پلیدی‌های این تاریخ ۱۴۰۰ ساله را دریابیم و با تبرّی و بیزاری ازین رذیلت‌ها، به سوی روشنایی و نور حرکت کنیم

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله