آگوست, 2018

  • 11 آگوست

    محبت خدا، محبت غیر خدا

    انسان محب، حق را بر غیر حق مقدم می‌دارد زیرا محبت راستین جایی برای دوستی غیرمحبوب باقی نمی‌گذارد. بنابراین، محب خواسته‌ای جز آنچه محبوب می‌طلبد، ندارد. تمام همت محب صرف این می‌شود که در راهی قدم گذارد که او را به محبوب برساند. در منابع روایی آمده است که حضرت …