نباید با حسادت و بدزبانی جلوی خیرات در اجتماع گرفته شود