وصایت چیست، سیدالوصیّین کیست؟

● وصایت چیست، سیدالوصیّین کیست؟

● از بیانات

آیت الله یثربی مدظله