بی‌پروایی در گناه، نشانه مذهبی بودن نیست

📝 اگر کسی چیزی را دوست داشته باشد، برای رسیدن به آن، سر از پا نمی‌شناسد و اگر به هر دلیلی از چیزی نفرت داشته و مجبور به انجام آن باشد، وقت انجام کار، کسل خواهد بود.
از خصوصیات اهل دنیا، کسالت در اطاعت خداوند و شجاعت در هنگام گناه و معصیت است.
در حدیثی قدسی در بیان صفات اهل دنیا، چنین آمده است:
« اهل دنیا در هنگام طاعت الهی بی‌حال و کسل و در هنگام معصیت بی‌پروا هستند. »

📚 سیری در مناجات خمس عشره
آیت الله یثربی مدظله