استفتائات

فروش حسینیه یا تصرف درآن

۱.در روستا دو حسینیه وجود دارد که یکی نوساز و دیگری قدیمی و فرسوده می‌باشد (وقف هم نیست). از طرفی هم هیئت امنای مسجد روستا هم توانایی و منابع مالی جهت بازسازی و نگهداری آن را ندارند . شورای اسلامی روستا پیشنهاد داده اند که حسینیه قدیمی در اختیار آنها قرار داره شود تا با …

کامل خواندن نماز در حرم حضرت سیدالشهداء علیه السلام

۱.مفهوم قدسیت کربلا ومصادیق حفظ حرمت کربلا چیست و به نظر حضرتعالی چه فرقی بین حرم حسینی وحـرم هـای مکی ومدنی می باشد؟و رای شما درباره احکام حرم امام حسین علیه السلام در فقه اسلامی چگونه است؟ ۲. آیا حدود اختیار در اقامه نماز بین قصر وتمام در کربلای مقدسه برای زائران،کربلای قدیم است یا …

تعدی از مفاد قرارداد

:اینجانب درتاریخ  ۲۸/۶/۱۳۹۴ طبق وکالتنامه رسمی شماره…، یک قطعه زمین که ازطرف سـازمان منطقـه آزاد قشـم ، بـه اینجانـب واگـذارگردیـده بود، به آقـای … واگذارنموده ام و درقرارداد فروش مورد معامله ، فقط زمین قید گردیده وهیچگونه ذکری از سهام شرکت تعاونی متعلق باینجانب به میان نیامده است.لکن نامبرده ، با مراحعه به شرکت تعاونی …

مستثنیات دین

اینجانب سید محمد به کدملی…مدت۱۰سال میباشد باخانم زهره ازدواج نموده ودرمنزل پدری دریکی ازطبقات ساکن میباشم ومادر بنده خانم فاطمه سادات درطبقه دیگر ساکن میباشد (لازم بذکر است پدربندهحداد۱۳سال پیش فوت کرده اند)پس از مدتی همسربنده طلب مهریه به تعداد۱۰۱سکه را از بنده نموده اند وبنده محکوم به پرداخت شدم وچون به دلیل اینکه جز …

مصرف شخصی از اموال موسسات

مؤسسات خصوصی حرفه ای ارائه دهنده خدمات عمومی که دارای شخصیت حقوقی و مستقل ازدولت دارند، فاقد هرگونه ردیف بودجه ای می باشند وازبیت المال سهمی ندارند وهزینه های جاری آن مؤسسات توسط اعضا و با پرداخت حق عضویت تأمین می گردد. به عبارت دیگراین مؤسسات کاملاً خودگردان هستند و امورات آنها ازسوی هیأت مدیره …