استفتائات

پیوند اعضاء در مرگ مغزی

سلام۱)اگرفردی مرگ مغزی یاعادی شد می توانند اعضایش را برای پیوند به دیگران بردارند چه وصیت کرده یا نکرده باشد۲)در جواز این مساله طبق نظر مرجع تقلید میت یا زنده ها یا قانون هرکشور یا اذن اولیاء میت عمل می شود۳)پولی که جهت اذن دراین کار به وراث داده می شود چه نام دارد و …

تقسیط بدهی

سلام. شخصی ۱۶ میلیون تومان بدهکار کسی بوده .در جلسه رسیدگی مبلغ بدهی را به چهار قسط چهار میلیونی تقسیم و مقرر میشود در صورت عدم پرداخت هر قسط بدهکار میبایستی ۲۰ میلیون تومان پرداخت نماید.متاسفانه بدهکار هم قـادر به پرداخت نبوده والان کلا ۹۶ میلیون بدهکار هست.آیا بنظر عالیجناب این شرط شرعی می باشد؟ …

خسارت به خودروی دیگران

سلام. اگربه ماشین دیگری خسارت بزنیم وبعدبیمه یاخودمان جبران خسارت کنیم آیاصاحب ماشین می تواند شرعا خسارت دیگری طلب کند بابت اینکه ماشینش تصادفی محسوب می شود وازاین جهت کاهش قیمت پیداکرده جبران خسارت دومی اگرجنبه قانونی پیداکرده باشد؟ آیاخسارت زننده شرعامی توانداستنکاف ورزد؟

موارد لزوم محلل

سلام. اگرخانمی به عقدمردی درآمد وبدون آمیزش ازاوطلاق گرفت واین برنامه تاسه مرتبه تکرارشدبدون آمیزش آیابرای دفعه چهارم احتیاج به محلل است؟ آیادراین مساله فرقی بین باکره ماندن وغیرمدخوله ماندن ازاین شوهرهست هرچندازشوهرقبل مدخوله باشد؟ آیامساله محلل درعقدموقت هم فرض دارد؟ آیااهل سنت هم قایل به محلل به شکل شیعه هستند؟

تاسیس موسسات خیریه با وجوهات شرعیه

با سلام. در تبریز مؤسسه های خیریه تأسیس شده است که مردم وجوهات شرعیه را آنجه پرداخت می کنند تا صرف افراد مستحق گردد. آیا صرف سهمین مبارکین نیاز به اذن شرعی دارد؟ افرادی که وجوهات را بدون اذن مرجع تقلید به این موسسه ها پرداخت می کنند بری الذمه می شوند؟