استفتائات

حکم ورزشهایی مثل بوکس

سلام ۱) آیا ورزشهایی مثل بوکس که دارای ضررقابل توجه بدنی هستنداگرداعی عقلایی برآن باشدیابدون داعی امابا تراضی جایزاست ۲) درهرصورت چه حلال وچه حرام باشنداگرقبل بازی توافق وتراضی باشدکه دیه هرخسارتی راساقط کنندآیا ابراء دیه قبل تحقق خسارت صحیح است(اسقاطیا ایجاب مالم یجب صحیح است)؟ تشکر

عدم تفحص لباس قبل از نماز

سلام ۱) خونی غیرمعفو یا نجاستی چکید. نمیدانم به لباسم ریخت یا زمین به جهت اینکه شبهه موضوعیه بود بدون تفحص نماز خواندم دربین نمازیا بعد نماز نجاست رامشاهده کردم ۲) تفحصکردم نجاست به لباس ندیدم بین نماز یا بعد نماز نجاست را دیدم لطفا بفرمایید نماز با تفحص و بدون آن والتفات به نجاست …

دلایل نقلی وضو

باعرض سلام درسوره مائده آیه۶ آمده هنگام وضودستهارا تا آرنج بشوئید وسروپاهارا تا برآمدگی پا مسح کنید ما شیعیان کلمه «تا» اول را(تاآرنج) راابتدامعنی میکنیم ولی اهل سنت آنرا انتهامعنی می کنند، وماشیعیان تا دوم را (تابرآمدگی پا) راانتها، معنی می کنیم. آیا ما دلایل قرآنی ترجیها ویادلایل روائی داریم که درست می گوئیم؟

زدن فرزند جهت تربیت

سلام فردی به جهت تربیت فرزندوتشفی خاطرخود فرزندش رامی زندبه طوریکه پوست فرزند قرمز می شود ولی چندین ساعت بعد اثرقرمزی مرتفع می شودحال ۱)چه مقداردیه مدیون این فرزندمی شود۲) می تواندنیت کندآنچه خرج اومیکندومازادبرنفقه اوست به صورت قهری دیه اومحسوب شود۳)استحلال ازفرزندچه قبل بلوغ یابعدش میتواندموجب برائت ذمه این پدریامادرشودهرچندبایک دلجویی ساده باشد؟

خیار فسخ کارگران

سلام.حکم شرعی این درآمد را می خواستم بدانم. بنده برای یک شرکت کاریابی در تهران به صورت غیرحضوری کارمی کنم که در زمینه ی جذب کارگر شهرستانی برای رستوران هافعالیت دارد.کسانی که ازطریقشرکت جذب کارشوندظرف یک هفته الی ده روزبعدازشروع به کارمبلغ ۵۰۰هزارتومان ازحقوق ماه اول که سه میلیون است را به شرکت باید بدهند …