حکم شرب سیگار

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم شرب سیگار
سؤال:

بسمه تعالی
طبق نظر معظم له شرب سیگار برای روزه دار مبطل روزه وی می شود یا خیر؟
باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
احتیاط در ترک آن است