شک در اتیان عمل نذری

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در اتیان عمل نذری
سؤال:

با سلام. فردی نذر شرعی با تمام شرائط کرده بعد از مدتی:
۱- شک دارد آیا به نذرش عمل کرده یا خیر؟
۲- می داند عمل کرده ولی شک دارد به پایان رسانده یا خیر؟
۳- ظن به اتیان یا عددم اتیان دارد.
در صور مذکور وظیفه مکلف چیست؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
۱- تا یقین به ادای نذر پیدا نکند ذمه او مشغول است.
۲- اگر شک دارد که متعلق نذر را کامل به جا آورده یا ناقص، باید دوباره آن را بجا آورد؛ ولی چنانچه شک دارد که متعلق نذر عددش کامل شده یا نه؟ اعتناء به آن لازم نیست.
۳- در فرض انعقاد نذر مادامی که اطمینان به وفای نذر حاصل نشده باشد ذمه او مشغول است.