غسل خانم فوت شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیغسل خانم فوت شده
سؤال:

سلام

۱.اگرزنی ازدنیابرودوزنی نباشداوراغسل دهدوازبین مردها پدر، شوهر،پدرشوهر،پسر،برادر او هستندآیاترتیب و اولویتی شرعا بین افراد مذکور وجوددارد که به ترتیب کدامیک آن زن راغسل دهند

۲.اگرهیچکدام ازمردهای مذکورآمادگی روحی یا عملی برای چنین کاری راندارندوزن دیگر نباشدآیا مردنامحرم میتواند متکفل غسل این زن شود؟

پاسخ:

۱. اولویتی در بین نیست.
۲. تنها در صورت نبودن مماثل و محرم،دیگری می تواند با رعایت جوانب احتیاط از روی لباس اورا غسل دهد