مرگ بعد از سال خمسی

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتمرگ بعد از سال خمسی
سؤال:

سلام علیکم
۱) به قبر وکفن که از درآمد بین سال خریده شود اگر بین سال بمیرد خمس می گیرد
۲) اگر فرد مذکور بعد سال خمسی بمیرد ولی قبر و کفنش در معرض استفاده بوده به جهت
ظهور علایم مرگ آیا خمس دارد؟ تشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱ و ۲. احتیاطاً خمس آنها را بپردازد.