هدیه یا اجرت سخنرانی

استفتائاتدسته بندی: بیعهدیه یا اجرت سخنرانی
سؤال:

سلام علیکم

۱) دوسال بعد سخنرانی پاکت آن را به ما می دهند. حال موضوعاپول منبر هدیه است یا اجرت؟

۲) در هردو فرض آیا این پول جزء درآمد سال حاضر محسوب می شود و خمس ندارد مگر تا سال جدیدخمسی باقی بماندآنگاه خمسش واجب می شود؟یابه محض وصول فورا باید تخمیس شود؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
تعلق خمس به مال مذکور بعد از گذشت سال در دست مالک می باشد و هدیه یا اجرت بودن آن تفاوتی ندارد.