استفتائات

وجود تصاویر در مکان خواندن نماز

۱. آیا در مسجد وحسینیه ومکانها یی که نمازجماعت و یا فرادی خوانده میشود بودن عکس (مذهبی وغیرآن )هر چند روی کاشی وپشت سرنماز گذار باشد نماز کراهت دارد یا وجود آن عکس کراهت دارد هرچند آنرا بپوشانند ویا در تاریکی باشد؟ ۲. کراهت در دو فرض مذکور به چه معناست؟

غسل خانم فوت شده

سلام ۱.اگرزنی ازدنیابرودوزنی نباشداوراغسل دهدوازبین مردها پدر، شوهر،پدرشوهر،پسر،برادر او هستندآیاترتیب و اولویتی شرعا بین افراد مذکور وجوددارد که به ترتیب کدامیک آن زن راغسل دهند ۲.اگرهیچکدام ازمردهای مذکورآمادگی روحی یا عملی برای چنین کاری راندارندوزن دیگر نباشدآیا مردنامحرم میتواند متکفل غسل این زن شود؟

نگاه کردن به تصویر بدون پوشش همسر قبلی

سلام اگر فردی همسرش(دایم یاموقت) بمیردیا ازحباله اش خارج شود وعکس وفیلم برهنه ازخود به جاگذارد آیانگاه شهوی یامعمولی به امور مذکور ایرادی دارد؟ ۲.در عده طلاق رجعی باچه شرطی اگر به فیلم وعکس مذکور نگاه کند علقه زوجیت برمیگردد هرچند زن آگاه نباشد؟

پرسش در مورد مصداق واجب النقه

سلام ۱.ازبین خمس،کفاره،ردمظالم،زکات مال وبدن کدامیک رامیتوان به واجب النففه محتاج بدهیم ۲.برفرض اینکه مثلادرمواردی نتوان مستقیمابه واجب النفقه ازوجوه مذکورکمک کنیم آیاغیرمستقیم چه حکم داردمثلابه عروس بدهیم که خرج خانه پسرونوه هامون کندیا به داماد بدهیم که خرج دخترمون ونوه هاکند؟

احکام قرض الحسنه

سلام فردی جزء پایگاه بسیج بوده مسولان پایگاه به اومیگوینداین مبلغ پول راببرفلان قرض الحسنه وبه نام خودت حساب بازکن که به اعضای پایگاه اگرتسهیلات تعلق گرفت از این حساب اقدام شودلیکن این واسطه چندین سال ازاین پایگاه دورمیشودوبعدهم که مراجعه میکند میبیندقرض الحسنه ای دیگروجودنداردحال۱ این واسطه و۲افرادیکه پول داده اندنسبت به این پول …