استفتائات

شک در نیت تکبیر نماز

نمازگزاری تکبیره الاحرام می‌گوید و شک می‌کند تکبیره الاحرام اول نماز است که رکن است و بعدش تازه حمد وسوره بخواند یا این که تکبیره الاحرام قبل رکوع است و باید رکوع برود بنا به اصل، آن رو تکبیره الاحرام اول حساب می‌کند و شروع به خواندن حمد می‌کند در وسط حمد یقین می‌کند که …