ژانویه, 2021

  • 6 ژانویه

    اتاق خادم در مسجد

    سلام اگرداخل مسجد اتاقی برای خادم بسازند که ورود و خروجش از درب مسجد باشد و صیغه مسجدیت برایش نخوانده اند اگر خادم در این اتاق جنب شود آیا ۱) باید فورا از مسجدخارج شود؟۲و سبب جنابت را هم نباید دراین اتاق انجام دهد۳ واگر از بیرون مسجد هم جنب …