نوامبر, 2021

  • 9 نوامبر

    اتصال در نماز جماعت

    سلام فردی درصف اول نمازاول جماعت ایستاده وافرادی که به واسطه آنهابه امام جماعت متصل میشوند درحال تهیأ برای اقتدا هستند ولی هنوز تکبیر نگفته اند آیا فرد مذکور میتواند تکبیر بگوید مانند جایی که در چند صف بعد قرار گرفته وصف های جلو تکبیر نگفته اند ولی مهیای اقتدایند؟