احکام تیمم دادن میت

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحکام تیمم دادن میت
سؤال:

درجاییکه بایدمیت راتیمم دهنداگرفردزنده بعدازاینکه دودستش رابه پیشانی میت کشید دست راست وچپش راهمزمان به دست راست وچپ میت بکشدمطابقایامخالفاکافیست یابایداول بادست چپش دست راست میت وسپس بادست راستش دست چپ میت را تیمم دهدیاهرسه صحیح است؟

پاسخ:

بعد از کشیدن دو دست به پیشانی میت باید به ترتیب اول دست چپ را به دست راست میت و بعد دست راست را به دست چپ او بکشد.