احکام نکاح موقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیاحکام نکاح موقت
سؤال:

سلام. ۱: آیا زوجه در نکاح موقت می تواند شرط کند که به صورت یک طرفه از جانب مرد حق بذل مدت را داشته باشد؟

۲- آیا در صورت عدم تمکین زوجه در عقد موقت؛ مستحق کل مهر است یا خیر؟

۳- آیا زوج می تواند پرداخت مهر را به تمکین مشروط کند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
ا. مانعی ندارد.
۲. استحقاق مهریه منوط به تحقق تمکین در طول زمان مقرر است.
۳. پرداخت مهریه مشروط به تمکین است.