سپتامبر, 2020

  • 10 سپتامبر

    ادای نذر در صورت وفات نذرکننده

    سلام علیکم مادر شوھرم برای ھمسرم شربت نذر کردہ بود چند سالی است که مادر شوھرم فوت کردہ است، آیا من باید نذر را بجا آورم یا نه؟