ارتباط با نامحرم در بازی های رایانه ای

استفتائاتدسته بندی: فقهیارتباط با نامحرم در بازی های رایانه ای
سؤال:

حکم بازی های آنلاین که دختر و پسر با هم در آن بازی می کنند چیست؟

اگر امکان برقراری ارتباط بین پسران و دختران وجود نداشته باشد آیا بازی کردن اشکال دارد؟

اگر امکان برقراری ارتباط بین دختران و پسران وجود دارد در این صورت حکم بازی چه می شود؟

پاسخ:

درصورت عدم قمار و عدم ترتب فساد، مانعی ندارد.