استحباب لباس خشن در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستحباب لباس خشن در نماز
سؤال:

سلام. اینکه درروایات باب۵۴ لباس مصلی وسایل استحباب لباس اخشن و اغلظ در حال نماز وارد شده آیا صرفا یک تعبد است در حالی که چنین لباسی نوعا موجب مشغولیت ذهن می شودیا اینکه اغلظ و اخشن معنای دیگری دارد؟باتشکر

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
تعابیر مذکور در روایات معنای ظاهری دارد و قابل حمل نیست و چنانچه کسی از پوشیدن لباس خشن و غلیظ در نماز، اشتغال ذهنی پیدا می کند و توجه کامل برایش حاصل نمی شود، نپوشد.