استفاده از اموال شبهه دار

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفاده از اموال شبهه دار
سؤال:

حقیر قبلاً در شرکت دولتی که فعالیت های حلال داشت کار می کردم و الآن بازنشسته شدم، صندوق بازنشستگی اختصاصی آن شرکت دولتی که کار می کردم از محل حق بیمه های ما کارکنان آن شرکت دولتی در زمان شاغلیت مان ماهیانه درصدی از حقوق مان کم کرده و به حساب آن صندوق بازنشستگی مذکور واریز می کردند و این صندوق بازنشستگی مذکور از محل این حق بیمه هایی که گفتم طبق آن چیزی که موثق متوجه و مطلع شدم سرمایه گذاری و درآمد های حلال و حرام باهم داشته و همه اش در یک حساب متمرکز آن صندوق بازنشستگی مذکور که خزانه آن صندوق بازنشستگی هست قرار داره و از محل آن خزانه اش به ما بازنشستگان آن شرکت دولتی ماهیانه مستمری بازنشستگی پرداخت می کند. الآن با توجه به توضیحاتی که دادم و با عنایت به اینکه نمی دانم آیا این مستمری ماهیانه بازنشستگی که به من پرداخت می شود آیا از عین مال حلال است یا از عین مال حرام است یا از عین مال حلال مخلوط به حرام است؛ آیا می توانم از تمامی مستمری ماهیانه بازنشستگی ام استفاده کنم یا خیر اصلاً نمی توانم از تمامی مستمری ماهیانه بازنشستگی ام استفاده کنم یا باید قبل از تصرف در مستمری ماهیانه بازنشستگی ام خمس مال حلال مخلوط به حرام آن را پرداخت نمایم؟ ***(لطفا بصورت کلی پاسخگوی حقیر نباشید و با توجه به توضیحات مفصلی که دادم پاسخگوی حقیر باشید)

پاسخ:

چنانچه یقیین ندارد پولی که به او داده می شود از حرام است گرفتن آن مانعی ندارد.