اشاره دادن در حال نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیاشاره دادن در حال نماز
سؤال:

سلام

۱.فردی است دربین نماز اگرمثلا بخواهدچیزی را به فردی بفهماند به طورناخود آگاهی درموقع قراءه اذکارصدایش رابلند میکندحال بنابراینکه این امرسهو است و مبطل نیست آیا لازم است آن کلام یاکلمه را دوباره تکرارکند؟

۲. وآیا فرقی بین نمازجهری و اخفاتی درسوال مذکورهست؟

پاسخ:

۱. تکرار لازم نیست.
۲. در حکم مذکور فرقی بین جهر واخفات نیست.