اطمینان به قول مومن ثقه

استفتائاتدسته بندی: فقهیاطمینان به قول مومن ثقه
سؤال:

یک روحانی غیر بومی دو روز در دانشگاه حضور داشته و نماز خود را شکسته می خوانده و روز سوم نیاز به امام جماعت میشود و ایشان نماز را کامل به عنوان امام می خواند بعد از نماز از او سوال میشود و می فرماید نیتم را عوض کردم و به نماز شماها اشکالی ایجاد نشده و بعد هم از آن شهر رفته است. آیا به این نحو صحیح است و با فرض عوض کردن نیت مشکل حل شده؟ نماز مامومین چه به صورت هست؟

پاسخ:

قول مومن ثقه قابل قبول است.