اعمال شرعی مافی الذمه میت

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیتاعمال شرعی مافی الذمه میت
سؤال:

با سلام. اگر میت، خمس و زکات و کفاره و رد مظالم و حج بر ذمه داشته و وصیت کرده باشد که وراث آن را انجام دهند، از اصل مال کم می شود و یا از ثلث مال؟ اگر وصیت نکرده باشد چطور؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
هزینه حج، خمس، زکات، و ردّمظالم از اصل مال خارج می شود و کفارات از اصل مال خارج نمی شود.