سپتامبر, 2019

  • 23 سپتامبر

    اقتداء نماز به امام جماعت معذور

    با سلام. در صورتی که برای امام جماعت، داخل محراب مسجد، میز و صندلی قرار دهند و ایشان هنگام سجده ها و تشهد و سلام از آن استفاده کند، آیا اقتداء نماز به امام معذور، جهت سجده رکنی کامل، جایز است یا خیر؟