اقتدا به فرد مبتلا به وسواس در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیاقتدا به فرد مبتلا به وسواس در نماز
سؤال:

امام جماعتی به جهت وسواس جملات راچندین بار تکرار میکند

۱.نماز خودش چه نیت جماعت کند یا نه چه صورتی دارد؟

۲.نمازهای خوانده شده مامومین چه حکم دارد

۳.ازحالا به بعد میتوان به اواقتدا کرد؟

پاسخ:

۱. تکرار از روی وسواس جایز نیست و موجب بطلان نماز می شود
۲. چنانچه علم به وسواس نداشته باشد نمازش صحیح است
۳. اقتدا جایز نیست