انتخاب متولی مسجد

استفتائاتدسته بندی: فقهیانتخاب متولی مسجد
سؤال:

سلام علیکم

مسجدی  توسط واقفی ساخته و همراه با سایر رقبات وقف شده است و برای کل موقوفه متولی تعیین کرده است و در وقف نامه شرط نموده است در قسمت مسجد از این موقوفه کلیه ی امورات فرهنگی و مذهبی طبق نظر متولی باشد. آیا این مسجد توسط متولی مدیریت میشود یا هیات امنا باید تشکیل گردد ؟؟

پاسخ:

بسمه تعالی
در مفروض سوال تولی شرعی با متولی منصوص از طرف واقف است.