بردن کفش به صورت اشتباهی

استفتائاتدسته بندی: فقهیبردن کفش به صورت اشتباهی
سؤال:

سلام علیکم
۱) اگر انسان اشتباهاکفش دیگری را پوشیده وحالاهم مایوس ازدسترسی به اوست و او را نمی شناسد البته طرف مقابل هم بعد ما چون کفش خود را پیدا نکرده کفش ما را پوشیده  و رفته حال ما با این کفشها چه کنیم۲) مثال مذکور آیا همان مجهول المالک است?
۳)آیا حکم برخورد با مجهول المالک و لقطه یکی است یا این دو با هم فرق دارند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم و رحمه الله
۱- اگر قیمت مساوی یا کمتر از کفش خودش باشد تصرّف در آن مانعی ندارد؛ اما اگر بیشتر باشد جایز نیست و باید در صورت یأس از پیدا شدن صاحبش، از طرف او کفش را صدقه دهد
.۲- مثال مذکور مصداق مجهول المالک است.
۳- احکام این دو متفاوت است.