رجوع مرد بعد از هبه منزل به همسرش

استفتائاتدسته بندی: فقهیرجوع مرد بعد از هبه منزل به همسرش
سؤال:

با سلام. فردی نصف خانه ای که با همسرش زندگی می کند به همسرش داده است (خواه لفظی یا کتبی یا سند به نامش زده) بعد از مدتی خانم وفات می کند و این مرد آنچه را داده انکار می کند و می گوید تمام خانه مال من است. آیا رجوع مرد از این امر صحیح است یا نصف خانه در ملک متوفی است و ورثه باید طبق قانون ارث با هم تقسیم کنند؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
چنانچه واگذاری در قالب هبه بوده باشد می تواند در مال موهوب رجوع کند اما بعد از وفات موهوب لها (زوجه) رجوع اثری ندارد.