تصرف و استفاده از درآمد حرام

استفتائاتدسته بندی: فقهیتصرف و استفاده از درآمد حرام
سؤال:

اگر بدانم درآمد پدرم از راه حرام است چه باید کنم ؟

پاسخ:

تصرف در عین مال حرام جائز نیست.