تعریف صدقه جاریه

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتتعریف صدقه جاریه
سؤال:

باسلام صدقه جاریه راتوضیح دهید؟

پاسخ:

صدقه جاریه انجام کار خیری است که آثار و خیر و نفع آن مستمر باشد مانند : بنای مسجد، مدرسه، بیمارستان و موقوفات و ..