تعیین مصادیق کثیر السفر

استفتائاتدسته بندی: فقهیتعیین مصادیق کثیر السفر
سؤال:

مداحی که هیچ شغلی ندارد و به طور مرتب برای جلساتی که دعوت میشود مسافرت میکند و در ماه اقلش به اندازه ی مناسبتهای مذهبی، مسافرت میرود ومحرم وصفر اکثرش مسافرت است حکم نماز و روزه اش و همچنین همراهش چیست؟

پاسخ:

چنانچه ده روز متوالی در وطن مستقر نباشد و عرفا مصداق کثیر السفر باشد نمازش تمام و روزه اش صحیح است.