تغییر جنسیت انسان

استفتائاتدسته بندی: فقهیتغییر جنسیت انسان
سؤال:

سلام

اگر فرد متقاضی تغییر جنسیت، بعداز عمل جراحی مقدماتی وقبل از عمل جراحی تکمیلی وارث یامورث واقع شود سهم الارث اوچگونه است؟

پاسخ:

نسبت به موروث تفاوتی نمی کند اما نسبت به وارث مادامی که تغییر او به جنس جدید فعلیت پیدا نکرده باشد محکوم به حکم سابق است.