تفاوت قیمت خرید با فروش

استفتائاتدسته بندی: بیعتفاوت قیمت خرید با فروش
سؤال:

با سلام. فردی به مامی گوید فلان وسیله را برای من بخر. ما جنس دویست هزار تومانی را باتخفیف به صدهزارتومان می خریم حال می توانیم ازطرف دویست تومان را بگیرم یا شرعا همان صدتومان

 را می توانم بگیرم؟