تقاص و بازپس گیری مال غصب شده

استفتائاتدسته بندی: فقهیتقاص و بازپس گیری مال غصب شده
سؤال:

۱.اگرفردی مالی داشت که دیگری آنراغصب کرده ودادگاه هم به نفع غاصب حکم کند آیا مالک واقعی میتواند شرعا مالش را ازچنگ غاصب بیرون بکشد(باعدم لزوم حرج ومرج واختلال نظام)یاحتمابایدبه حکم حاکم گردن نهد

۲.اگرمال فردی سرقت وبه فروش رفته مالک واقعی میتواند مالش را ازاموال خریدار مال سرقتی بردارد به دلیل اینکه از راه قانون وامثال ذلک نمیتواند مالش رابدست آورد یا درد سردارد؟

پاسخ:

۱.اگر موجب اختلال قوانین کشور نباشد جایز است.
۲.مالک هر جا مال خود را بیابد می تواند تصاحب کند و شخص خریدار می تواند به فروشنده غاصب رجوع کند.