حجیت فتوا در صورت تردید مقلد در آن

استفتائاتدسته بندی: فقهیحجیت فتوا در صورت تردید مقلد در آن
سؤال:

اگر شخص مقلد در صحت یکی از فتو‌اهای مجتهد شک و تردید جدی کند و اطمینان و وثوق خودش به آن فتوا را با صورت کلی از دست بدهد؛ آیا باز هم آن فتوا در حق او حجت است ؟! و باید به آن عمل کند ؟

پاسخ:

مقلد باید ملتزم به فتوای مرجع تقلید خودش باشد.