حد واجب در حجاب

استفتائاتدسته بندی: فقهیحد واجب در حجاب
سؤال:

اگر زنی بدون آرایش صورت و دستانش تا مچ زیبا وجالب باشد آیا باز هم واجب است در معرض نامحرم آنها رابپوشاند هر چند آنها نگاه نکنند؟

پاسخ:

چنانچه مستلزم مفسده نباشد پوشاندن آنها واجب نیست.