حکم ازدواج افراد مبتلا به آلزایمر

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم ازدواج افراد مبتلا به آلزایمر
سؤال:

اگر فردی آلزایمر دارد یابیهوش شده یا درکما رفته یادیوانه شده وامثال اینها که بلوغ یاعقل یا ادراک وجودندارد آیا

۱. این افراد را میتوان به عقد کسی درآورد وتمام لوازم زوجیت رابرآن بار کرد؟

۲.درکدامیک اذن ولی میخواهدوکدامیک ساقط است؟

پاسخ:

۱و۲ . در همه موارد ولی شرعی با رعایت مصالح می تواند اقدام به تزویج آنها کند.