حکم ازدیاد رکن در نماز

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم ازدیاد رکن در نماز
سؤال:

در نماز مستحبی که سوره یا ذکر خاص دارد فراموش کند و رکوع رود میتواند از رکوع برگشته سوره یا ذکر خاص را بگوید و دوباره به رکوع برود؟

ازدیاد رکن در نماز مستحبی هم مبطل است؟

پاسخ:

ازدیاد رکن چه در نماز واجب و چه در نماز مستحبی موجب بطلان نماز است