حکم تعیین مهریه از مال غیر در نکاح موقت

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم تعیین مهریه از مال غیر در نکاح موقت
سؤال:

سلام. اگر زوج ، مال غیر را به عنوان مهریه در عقد موقت قرار دهد و زوجه مطالبه مهر کند ولی شخص ثالث که مال برای اوست آن را انتقال ندهد آیا عقد موقت باطل است؟

اگر صحیح است آیا مهر به زوجه تعلق می گیرد؟

پاسخ:

بنابر احتیاط واجب عقد موقت باطل است