حکم جو یا پرک جوشانده شده

استفتائاتدسته بندی: طهارتحکم جو یا پرک جوشانده شده
سؤال:

اگه جو یا جوپرک در سوپ جوشانیده شود به حدی که خمیر مانند شود آیا تخمیر و آب جو فقاع بر آن صدق میکند که حرام باشد؟

ملاک و حد جوشیدن جو برای حرام شدن چیه؟

پاسخ:

فقاع بر آن صدق نمی کند و خوردن آن مانعی ندارد.