حکم خون آبه ومانند آن در نماز

استفتائاتدسته بندی: طهارتحکم خون آبه ومانند آن در نماز
سؤال:

آیاچرک وخونابه و زردآبه همانند خود خون اگر کمتر از بند انگشت اشاره باشد جهت نماز معفو است یا این حکم مخصوص خود خون است نه چیزهایی که باخون یا ازمحل آن خارج میشود؟

پاسخ:

حکم مذکور مخصوص خون است و اگر یقین داشته باشد که خونابه و یا زردآبه مخلوط به خون است در لباس نمازگزار معفو نخواهد بود.